Algemene voorwaarden

ENTERTAINMENT EN ANIMATIE VOOR GEZINNEN EN KLEINE GROEPEN!

Algemene Voorwaarden SanderMetz

v2 – dd. 15-07-2021

ALGEMENE VOORWAARDEN …MetzSander

1: Definities:

1. Ondernemer: Alle vertegenwoordigers van ….MetzSander, te vinden op suppenmetsander.nl, onder KVK 51928795

2. Huurder: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm welke tot ….MetzSander  in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ….MetzSander gesloten overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens rekening zaken worden gehuurd.

3. Overeenkomst: overeenkomst tussen de ondernemer en de contractant met betrekking tot een arrangement of activiteit.

4. Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de ondernemer.

5: Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit.

2: Werk

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de ondernemer gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de ondernemer of het feitelijk deelnemen aan een activiteit of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.

3. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de contractant prevaleren de voorwaarden van de ondernemer. Dit laat onverlet dat de contractant en de ondernemer individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de contractant en/of de deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken.

4. De ondernemer is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de contractant deze schriftelijk dan wel digitaal heeft geaccepteerd.

3: Prijswijziging

Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct de activiteit of op de deelnemer en/of contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

4: Betaling

1. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, met inachtneming van de afgesproken termijnen door de onderneming, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.

2. Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

3. Indien de ondernemer op de dag van aanvang van de activiteit niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de deelnemer de deelname aan de activiteit te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en typefouten. Voor de gevolgen van druk-, zet- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk-, zet- en typefouten is de verhuurder niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

5: Schoonmaakkosten

De huurmaterialen worden door verhuurder schoon en gebruiksklaar geleverd. Huurder dient de huurgoederen schoon te retourneren. Indien de huurgoederen vuil retour komen zullen door verhuurder schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

6: Annulering

Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Hierbij gelden de volgende percentages:

 • 1 maand voor het plaatsvinden van de activiteit wordt 25% van de overeenkomst in rekening gebracht.
 • 14 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit wordt 40% van de overeenkomst in rekening gebracht.
 • 7 dagen of minder voor het plaatsvinden van de activiteit wordt 60% van de overeenkomst in rekening gebracht.

7: Wijziging van de overeenkomst:

1. Indien op verzoek van de contractant de ondernemer overgaat tot wijziging van de inhoud van de overeenkomst dan heeft de ondernemer het recht om extra kosten in rekening te brengen.

2. Van een wijziging van de overeenkomst is ook sprake indien de door de contractant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

3. Indien de ondernemer overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal hij de contractant een alternatief aanbieden. Indien de contractant dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan de ondernemer te melden. De contractant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet-genoten onderdelen van de activiteit.

8: Voortijdig vertrek door de deelnemer

Bij voortijdig vertrek door de deelnemer is de contractant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.

9. Verplichtingen van de contractant

1. De contractant dient er zorg voor te dragen dat door de deelnemers de door de ondernemer (en de daar bijbehorende locaties) gehanteerde gedrag- en huisregels worden nageleefd.

2. De ondernemer houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend. Ondernemer zal dit vooraf kenbaar maken bij deelnemers.

4. Alcoholgebruik voorafgaand en tijdens de activiteit is verboden.

10. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

1. De ondernemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden, pandemie etc. De ondernemer is verplicht de contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.

2. De ondernemer heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indiende lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van de ondernemer hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.

3. De ondernemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn.

4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

11. Klachten

1. Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.

2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de contractant dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd per rechtstreekse e-mail of brief kenbaar maken aan de ondernemer.

12: Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Ieder aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot de totaalprijs van de overeenkomst.
 2. Vanaf het moment van ter beschikkingstelling tot aan de retourafname van de huurmaterialen is de contractant volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden.
 3. Schade ontstaan aan/in de grond door verankering van het verhuurde aan de werkplek is voor rekening van de huurder.
 4. Contractant dient alle door ondernemer mondeling en schriftelijk gegeven instructies ten aanzien van het (veilig) gebruik van het ter beschikking gestelde materiaal op te volgen.
 5. Contractant is verplicht kennis te nemen van de geldende instructies voor het gebruik van het gehuurde. Deze instructies dient ondernemer te verlenen.
 6. Indien de contractant de verantwoordelijkheid over het gehuurde overdraagt aan een derde persoon gaat de verplichting tot verschaffing van de veiligheidsregels over van ondernemer op de contractant. Contractant blijft hoofdelijk aansprakelijk voor het naleven van deze instructies.
 7. Bij het niet naleven van de veiligheidsregels door contractant zal ondernemer elke vorm van aansprakelijkheid voor schade aan het gehuurde of gevolgschade aan personen of materiaal door het gehuurde nadrukkelijk van de hand wijzen.
 8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 9. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 10. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de deelnemer voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend.
 11. De ondernemer verplicht zich om na melding door de deelnemer van overlast die wordt veroorzaakt door andere deelnemers, passende maatregelen te nemen.
 12. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

13: Wet- en regelgeving
1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de activiteit aan alle wettelijke milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de activiteit (kunnen) worden gesteld.

2. De deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.

3. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Itens, juli 2021

…MetzSander & Regioanimatie

Voor gezinnen en kleine groepen.
Superleuke en Spannende activiteiten op het vaste land van Friesland.

Wij werken veel samen met enhousiaste ondernemers in de regio van Sneek. We inspireren elkaar en dat zorgt voor een perfect uitgewerkte activiteit!